Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze Interpelacja poselska w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb

Interpelacja poselska w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb

Interpelacja nr 14804 do prezesa Rady Ministrów (autorstwa posła Stanisława Wziątka)

W SPRAWIE BUDOWY SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAPEWNIENIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ RATOWNICTWA W POLSCE W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE  NOŻNEJ UEFA EURO 2012 


 

Szanowny Panie Premierze!

Ze względu na obszar problemowy, jakiego dotyczy niniejsza interpelacja, zwracam się bezpośrednio do Pana Premiera, gdyż znaczenie zaprezentowanych poniżej kwestii leży nie tylko w kompetencji ministra spraw wewnętrznych i administracji, lecz całego rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiada za realizację kilku przedsięwzięć teleinformatycznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne i powszechne kraju.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada w dziale: informatyzacja za realizację projektów teleinformatycznych, w tym budowę systemu łączności dla potrzeb służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa. Szczególnego znaczenia nabiera realizacja tych przedsięwzięć w kontekście organizacji i przebiegu w naszym kraju finału mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn – dalej jako: Euro 2012. Zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 stawiają przed krajowymi służbami porządkowymi i ratownictwa niezwykle ważne zadania. Wśród nich jest zagwarantowanie maksimum bezpieczeństwa uczestnikom i kibicom tego prestiżowego wydarzenia sportowego. Aby je zapewnić, potrzebny jest m.in. profesjonalny system łączności, który stanowiłby alternatywę wobec istniejących – często niewystarczających systemów opartych o tradycyjne sieci analogowe. MSWiA jako instytucja odpowiedzialna za koordynację systemów łączności służb porządkowych (np. Policja) i ratunkowych (np. straż pożarna) stoi przed gigantycznym zadaniem wdrożenia systemu łączności, który sprostałby wyzwaniom stojącym wobec przygotowań do Euro 2012, ale również lepszego funkcjonowania służb porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jednak, jak wynika z doniesień prasowych, ministerstwo nie jest przekonane co do konieczności budowy Ogólnokrajowego Systemu Cyfrowej Łączności Radiowej dla potrzeb ratownictwa i służb podległych MSWiA.

Jako alternatywę widzi:

a) kontraktowanie takich usług od istniejących operatorów telekomunikacyjnych,
b) ˝spięcie˝ istniejących różnorodnych systemów analogowych (i nielicznych cyfrowych starej generacji) w jeden system przy użyciu specjalizowanego sprzętu i oprogramowania,
c) eGSM – rozwiązanie stosowane wyłącznie w sytuacjach klęsk żywiołowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponuje zagwarantowanymi środkami unijnymi z programu dotyczącego e-administracji w wysokości ok. 500 mln zł. Kwota ta została zaplanowana pod kątem  zrealizowania I etapu budowy systemu w sześciu aglomeracjach miejskich (w tym dwóch rezerwowych), w których mają się odbywać mecze w ramach ME 2012. Zlecono opracowanie studium wykonalności tego przedsięwzięcia wybranej w wyniku przetargu firmie Infovide-Matrix. Przygotowane do końca grudnia 2009 r. studium wykonalności do dzisiaj nie zostało zaakceptowane przez MSWiA, a jest ono konieczne jako załącznik do umowy między MSWiA a MRR na wykorzystanie ww. środków. Decyzja o uruchomieniu tego przedsięwzięcia i podpisaniu umowy między MSWiA i MRR na jego realizację powinna być podjęta nie później
niż w I kw. 2010 r. w celu zapewnienia możliwości uruchomienia systemu w ww. miastach przed ME 2012. Decyzję w tej sprawie musi podjąć osobiście minister spraw wewnętrznych i administracji. Jednak takie rozwiązanie budzić może pewne wątpliwości co do ich doraźnego lub też wycinkowego charakteru proponowanych rozwiązań. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie ma alternatywy dla systemu łączności opartego o standard TETRA (TransEuropean Trunked RAdio). Proponowane przez pana Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, rozwiązania, czyli kontraktowanie takich usług od istniejących operatorów telekomunikacyjnych bądź też spięcie istniejących różnorodnych systemów analogowych i cyfrowych w jeden system, nie spełniają podstawowych wymogów, jakie spełniać musi system łączności, tj.:

1) czasu uzyskania połączenia,
2) redundancji zasilania,
3) szyfrowania połączeń,
4) połączeń konferencyjnych – grupowych,
5) możliwości pracy w trybie połączeń pomiędzy terminalami bez udziału infrastruktury, w sytuacjach awaryjnych bądź na terenie pozbawionym tejże infrastruktury.

System TETRA używany jest w 114 krajach na całym świecie, z czego 40 to kraje europejskie, w tym w ponad 20 krajach europejskich jako system ogólnokrajowy – wśród nich są m.in. Norwegia, Austria, Islandia, Chorwacja, Portugalia, Serbia, Słowenia, Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Litwa i Węgry. Sprzedano już ponad 350 systemów, a łączna liczba dostarczonych terminali przekracza obecnie 1 000 000 szt. Największym tego typu systemem na świecie jest ogólnokrajowy system TETRA funkcjonujący w Wielkiej Brytanii. Obejmuje on 53 jednostki policji oraz wiele innych instytucji, 3672 stacji bazowych i ponad 200 000 zarejestrowanych użytkowników. System ten zainstalowano również w Holandii i jest to pierwsza na świecie kodowana sieć ogólnokrajowa do celów łączności o kluczowym znaczeniu, obejmująca swoim zasięgiem obszar 41 526 km2. Składa się na nią 420 stacji bazowych oraz 50 000 użytkowników zarejestrowanych w systemie. Ponadto posługuje się nim sektor administracyjny Bułgarii oraz służby podległe Ministerstwu Obrony Narodowej Czech i Macedonii.

W Polsce system TETRA wprowadzony został i wykorzystywany jest przez służby w zakresie właściwości:

– MSWiA – Komendy Miejskie Policji w Szczecinie, Krakowie, Warszawie i Łodzi – jest to 3. generacja systemu (wersja Dimetra 3.8); jedynie niewielka część tej infrastruktury może być wykorzystana do  budowy ogólnopolskiego systemu nowej generacji;
– MON – 7 stacji bazowych w Warszawie, w Bazach Lotniczych w Poznaniu-Krzesinach, Łasku i Powidzu, w Oddziałach Specjalnych ŻW w Mińsku Mazowieckim, Wrocławiu i Gliwicach oraz w Batalionie Dowodzenia w Śremie;
– ponadto system TETRA zdobył uznanie, podobnie jak na terenie ponad 80 światowych portów lotniczych, w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Szanowny Panie Premierze,

w związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji istnieje jakikolwiek dokument określający plan rozwoju ogólnopolskiego systemu cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa?


2. Jeśli tak, to jak przedstawia się harmonogram budowy tego systemu?


3. Czy opracowano i wdrożono akty prawne w drodze rozporządzenia określające szczegółowe zasady wykonawstwa przez organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w odniesieniu do budowy systemu łączności dla potrzeb służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa?


4. Jakie działania zostały dotychczas podjęte w celu zapewnienia funkcjonowania tego systemu w miastach organizatorach rozgrywki w ramach Euro 2012?


5. Czy prawdą jest, że dofinansowanie w kwocie ok. 500 mln zł przekazane dla budowy ogólnopolskiego systemu cyfrowej łączności radiowej jest zagrożone w związku z brakiem podpisania odpowiednich umów w tym zakresie?


6. Czy prawdą są informacje zawarte w doniesieniach prasowych o rozpatrywaniu przez MSWiA rozwiązań zamiennych o charakterze ˝protezowym˝, zamiast budowy jednolitego, spójnego ogólnopolskiego systemu cyfrowej łączności radiowej dla służb podległych MSWiA oraz ratownictwa?


7. Czy w ramach MSWiA istnieje struktura organizacyjna zajmująca się koordynacją prac dotyczących budowy systemu łączności dla potrzeb służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa? Jeśli tak, to jak ta struktura wygląda?


8. W jaki sposób te zadania są realizowane i jak wygląda finansowanie tych przedsięwzięć?


Z poważaniem

Poseł Stanisław Wziątek

Warszawa, dnia 22 lutego 2010 r.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 14804

w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

W nawiązaniu do pisma z dnia 4 marca 2010 r. (sygn. SPS-023-14804/10) przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Stanisława Wziątka w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, z upoważnienia prezesa Rady  Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało opracowane i przekazane w dniu 18 grudnia 2009 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego studium wykonalności Ogólnokrajowego Cyfrowego  Systemu Łączności Radiowej, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu pn. ˝Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – etap I˝. Zgodnie z konkluzjami zawartymi w dokumencie programowym pn. ˝Rekomendacja wyboru technologii radiowej dla Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej˝ jako rekomendowaną technologię budowy systemu OCSŁR wskazano standard Tetra. Aktualnie  trwają prace związane z opracowaniem ˝Koncepcji sieci Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I˝.

Harmonogram projektu zakłada zakończenie budowy systemu OCSŁR – etap I do końca 2011 r., przy czym na kwiecień 2010 r. planowane jest zakończenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji  przetargowej dotyczącej wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej OCSŁR. Równolegle z procesem implementacji ww. rozwiązania MSWiA podejmie działania legislacyjne dotyczące określenia szczegółowych  zasad wykorzystania systemu. Z głównych działań dotyczących dotychczasowej realizacji projektu wymienić należy: wyłonienie firmy konsultingowej świadczącej usługi doradztwa strategicznego, powołanie  wewnętrznego zespołu projektowego, opracowanie studium wykonalności oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, przeprowadzenie analizy w zakresie rekomendowanej technologii systemu OCSŁR.

Nie zidentyfikowano zagrożenia związanego z brakiem dofinansowania niniejszego projektu. Wcześniej wspomniany wniosek spełnił warunki formalne potrzebne do przyznania dofinansowania. Aktualnie oczekiwana jest ostateczna decyzja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przyznania środków na realizację OCSŁR – etap I. Opracowywana przez CPI MSWiA formuła realizacyjna projektu zakłada wdrożenie jednolitego, spójnego systemu ogólnokrajowego, przy czym w ramach przedmiotowego projektu zapewnione jest finansowanie etapu I związanego z Euro 2012.

Projekt OCSŁR-I jest finansowany w ramach środków unijnych w 85% oraz budżetu państwa w 15%, zgodnie z procedurami wynikającymi z realizacji projektu w ramach 7 osi Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝.  Zgodnie z regulaminem organizacyjnym MSWiA za nadzór oraz merytoryczną stronę wdrożenia OCSŁR odpowiada Departament Analiz i Nadzoru wraz z Departamentem Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki.  Projekt, na mocy decyzji nr 140 ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych MSWiA do realizacji projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ 2007-2013, priorytet VII: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji pod nazwą ˝Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – etap I (OCSŁR-1)˝ realizuje Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

W odniesieniu do sposobu realizacji ww. projektu informuję, że CPI MSWiA prowadzi projekty teleinformatyczne zgodnie z wewnętrzną metodyką opartą na metodzie skutecznego zarządzania projektami PRINCE2 oraz na metodzie zarządzania projektami w organizacjach PMBoK, z wykorzystaniem wsparcia firm konsultingowych w ramach doradztwa strategicznego.

Podsekretarz stanu

Piotr Kołodziejczyk

Warszawa, dnia 29 marca 2010 r.

 

źródło: http://orka2.sejm.gov.pl

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Mauritius Metro wdraża sieć TETRA od Sepury

Firma Consort Digital, partner Sepury, wdrożył kompletny system radiokomunikacyjny TETRA na wyspie Mauritius.

Trzy chińskie miasta wdrażają łączność radiową TETRA Airbusa dla swoich linii metra

Trzy nowe chińskie miasta wdrażają bezpieczną łączność radiową TETRA firmy Airbusa dla swoich linii metra.

Stacja bazowa TETRA Hytera DIB-R5 przeszła próbę ogniową

Stacja bazowa systemu łączności TETRA firmy Hytera o nazwie DIB-R5 przeszła 90-minutową próbę ogniową

Czy PGE nadal będzie chciała inwestować w specjalny system łączności?

Czy nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski po audycie zdecyduje o zaprzestaniu rozwijania specjalnego systemu łączności radiowej dla energetyki LTE450, rozwijanego obecnie przez spółkę córkę PGE Systemy?
Pytania? Zadzwoń