KWP Łódź – umowa ramowa na dostawy radiotelefonów i innego sprzętu łączności Drukuj
wtorek, 16 kwietnia 2019 12:55

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłosiła przetarg w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności. Wartość postępowania przekracza 144 tys. euro.

www_lodzka_policja_gov_pl_1.jpg

Zamówienie zostało podzielone na 12 części, a Policja dopuszcza składanie ofert częściowych:

1) Urządzenia radiokomunikacyjne:

-• część nr 1 - Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu TETRA: Motorola MTP3550 lub równoważny – 20 kpl.;

• część nr 2 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami standardu TETRA: Motorola MTM5400 lub równoważny – 30 kpl.;

• część nr 3 - Radiotelefon noszony z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DP4801e lub równoważny – 400 kpl.
- Ładowarka 6-pozycyjna do radiotelefonu – 60 kpl.;

• część nr 4 - Radiotelefon przewoźny z akcesoriami standardu DMR MOTOROLA DM4601e lub równoważny – 30 kpl.;

• część nr 5 - Radiotelefon noszony standardu DMR MOTOROLA DP4801e lub równoważny z aktywnym ochronnikiem słuchu – 10 kpl.;

2) Materiały łączności:

• część nr 6 - Akumulator do radiotelefonu firmy Motorola – w sumie 1800 szt. (do różnych modeli);

• część nr 7 - Akumulator do radiotelefonu typu STP9000 firmy Sepura – 400 szt.;

• część nr 8 - Akumulator do radiotelefonu typu X1e firmy Hytera – 140 szt.;

• część nr 9 - Anteny do radiotelefonu firmy Motorola - w sumie 660 szt. (do różnych modeli);

• część nr 10 - Antena do radiotelefonu typu STP9000 firmy Sepura – 20 szt.;

• część nr 11 - Zestaw rozdzielczy do radiotelefonu GM360 firmy Motorola – 100 szt.;

• część nr 12 -  Diplexer typ LH 108/136-1G-3FME lub równoważny – 50 szt..

 

Dla części 1 oraz 2 wymagane jest również dostarczenie zestawu do programowania, strojenia i wprowadzania kluczy kodowych do oferowanego urządzenia.  Dla części 3,4 oraz 5 również wymagane jest dostarczenie określonej ilości zestawów do programowania radiotelefonów.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (na asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w SIWZ). Wykonawca musi jednak udowodnić,  że zaproponowany produkt jest równoważny. Ze szczegółowymi wymaganiami można zapoznać się w dokumentach przetargowych.

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium, które wynosi  - w zależności od części – 15 zł do do 5 tys. zł. KWP Łódź zawrze umowę ramową na dostawę urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w danej części opisywanego postępowania zakupowego.

 

Zamówienia będą udzielane wykonawcom – z którymi KWP Łódź zawrze umowę ramową - zapraszając ich do składania ofert. Po złożeniu oferty (która nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w bieżącym postępowaniu) i wyborze najkorzystniejszej - nastąpi zawarcie umów wykonawczych i realizacja zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, 30% okres gwarancji oraz 10% termin dostawy. Te same kryteria stosowane są zarówno w celu zawarcia umowy ramowej, jak i umów wykonawczych w przyszłości.

 

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową (postępowanie można znaleźć na profilu KWP Łódź). Oferty można składać do 20 maja br. do godziny 10. Jawne otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Umowa ramowa ma być realizowana od dnia podpisania do 31 grudnia 2020 r. lub do wykorzystania kwoty umowy - w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Termin realizacji zamówień wykonawczych wynosi maksymalnie 6 tygodni od zawarcia umowy wykonawczej.

 

Źródło: platformazakupowa.pl ; Fot.: lodzka.policja.gov.pl [zdjęcie]

 

Czytaj także:

Motorola Solutions z najlepszą ofertą na wdrażanie systemu TETRA dla Policji w 13 miastach

Policja kupuje ponad 2000 radiotelefonów TETRA

Airbus: Ożywienie na rynku łączności krytycznej w Polsce

KWP Łódź zamawia radiotelefony TETRA firmy Motorola